Všeobecné podmienky poskytovania služieb

I. Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia je povinný ubytovať iba klientov, ktorí sa po príchode riadne hlásia na recepcii. Klient bude ubytovaný od 14.00 hod. Za týmto účelom predložia klienti pri príchode na recepciu svoj občiansky preukaz alebo cestovný pas.

II. Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia je oprávnený požadovať od klienta zaplatenie zálohy vo výške 100% z rezervovaných služieb. Po obdržaní zálohy rezerváciu záväzne potvrdí.

III. Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia môže vo výnimočných prípadoch ponúknuť klientovi iné ubytovanie, než bolo rezervované a potvrdené. Toto náhradné ubytovanie musí byť v blízkom okolí a v rezervovanej cenovej úrovni.

IV. Na základe potvrdenej rezervácie je prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia povinný ubytovať klientov počas celej doby rezervovaného pobytu. Počas tejto doby nemôže prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia rezervovanou kapacitou disponovať.

V. Ak klient požiada o predĺženie doby ubytovania, môže mu prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia ponúknuť aj inú izbu, ako tú, v ktorej bol ubytovaný, a klient musí túto skutočnosť akceptovať.

VI. Na prijímanie návštev sú k dispozícii spoločenské miestnosti na prízemí.

VII. V čase od 22.00 do 6.00 hod. musí klient v ubytovacích priestoroch dodržiavať nočný pokoj, teda správať sa tak, aby svojím konaním nevyrušoval ostatných klientov. V prípade porušenia tohto nariadenia, po opakovanom upozornení pracovníkom recepcie, resp. iným oprávneným pracovníkom ubytovacieho zariadenia alebo polície, je prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia oprávnený udeliť sankciu za rušenie nočného pokoja alebo zrušiť rezervované ubytovanie bez náhrady za zaplatenú zálohu za ubytovanie.

VIII. Rezervované ubytovanie je klient oprávnený používať do 10.00 hodiny posledného dňa pobytu. Ak klient izbu neuvoľní do 10.00 hodiny, môže mu ubytovacie zariadenie účtovať ubytovanie na nasledujúci deň.

IX. Ak klient použil ponuku minibaru na izbe, je povinný zaplatiť za konzumáciu najneskôr v momente odchodu z ubytovacieho zariadenia.

X. Ak klient akýmkoľvek spôsobom znehodnotil alebo poškodil zariadenie hotela, je povinný to ohlásiť na recepcii ihneď, najneskôr však v momente svojho odchodu. Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia rozhodne, akým spôsobom bude riešiť náhradu škody. Ubytovaný klient zodpovedá za škody podľa platných predpisov a zákonov Slovenskej republiky.

XI. Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia neumožňuje klientom vodiť do ubytovacieho zariadenia zvieratá.

XII. Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia poskytuje ubytovaným klientom služby v čase, rozsahu a cene platné v čase rezervovania.

XIII. Do priestorov ubytovacieho zariadenia je možné prichádzať motorovými vozidlami len po prístupových cestách a s vozidlami parkovať len na vyhradených parkovacích miestach.

XIV. Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia nezodpovedá za veci klientov prinesené do ubytovacieho zariadenia. Za klenoty, peniaze a iné cennosti zodpovedá prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia iba v tom prípade, ak ich prevzal do úschovy (na základe potvrdenia).

XV. Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia nezodpovedá za motorové vozidlá a veci v nich ponechané, ktoré sú zaparkované na vyhradených parkovacích miestach.

XVI. V izbe ani spoločenských priestoroch ubytovacieho zariadenia nesmie klient bez súhlasu premiestňovať zariadenie, robiť úpravy a akýkoľvek zásah do elektrickej siete alebo inej inštalácie.

XVII. V priestoroch ubytovacieho zariadenia je zakázané konzumovať vlastné alkoholické nápoje.

XVIII. V celom zariadení platí prísny zákaz fajčenia a manipulácie s otvoreným ohňom (napr. zapálenie sviečky). Porušenie tohto zákazu je sankcionované pokutou vo výške 100 EUR. Fajčenie je povolené iba vo vonkajších priestoroch terasy.

XIX. Pred odchodom z ubytovacieho zariadenia je klient povinný na izbe uzavrieť okná, vodovodné kohútiky, uzavrieť izbu a kartu odovzdať na recepcii.

XX. Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné ponechávať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých.

XXI. Sťažnosti ubytovaných klientov a prípadné návrhy na zlepšenie prevádzky ubytovacieho zariadenia prijíma manažér, resp. pracovník recepcie.

XXII. V ubytovacom zariadení je na viditeľnom a ubytovaným klientom prístupnom mieste umiestnený požiarny poriadok. Ubytovaní klienti sú povinní riadiť sa pri svojom pobyte týmto požiarnym poriadkom.

XXIII. Klient je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku, ako aj všeobecné morálne a etické pravidlá obvyklé na území Slovenskej republiky. V prípade, že ho bude porušovať, má prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia právo odstúpiť od poskytovania všetkých svojich služieb pred uplynutím dohodnutého času.

This post is also available in: Angličtina